Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Posted on

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացրել եմ հետևյալ նախագծերը.

6-րդ դասարան Նախագիծ 1. Հարաբերություններ, համեմատականություններ, տոկոսներ

7-րդ դասարան երկրաչափություն
7-րդ դասարան համրահաշիվ

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ

Լուծել ենք մաթեմատիկական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի 2018-2020 թվականի 6-րդ դասարանի խնդիրները:
Լուծել ենք Կենգուրու մաթեմատիկական օլիմպիադայի խնդիրներից:
Կազմել ենք մաթեմատիական ֆլեշմոբի համար խնդիրների:

«Սեբաստացու օրեր» ուսումնական նախագիծ

Posted on Updated on

«Մխիթար Սեբաստացի » կրթահամալիր
Մասնակիցներ՝ 6-րդ,7-րդ դասարանի սովորողներ
Տևողությունը՝ նոյեմբեր 2 — նոյեմբեր 30
Նախագծի հեղինակ`Մենուա Հարությունյան

Կրթահամալիրում սովորողների թվի հաշվառումը 2018,2019,2020,2021,2022 թվականներին

Նախագծի նկարագրությունը՝

Պարզել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում սովորողների ընդհանուր քանակը և յուրաքանչյուր դպրոցի սովորողների քանակը ըստ վերջին երեք տարիներին։Կատարել վերլուծություն՝ պարզել  դպրոցների և սովորողների քանակի աճը կամ նվազումը։Արդյունքները ներկայացնել տոկոսային  հարաբերությամբ,դիագրամաների միջոցով։

Սովորողների քանակը 2018-2019թթ․ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   331

Արևմտյան դպրոց՝   277

Հարավային դպրոց՝   205

Հյուսիսային դպրոց՝   228

Միջին դպրոց՝   412

Ավագ դպրոց՝   282

Քոլեջ՝  238

Սովորողների քանակը 2019-2020թթ․ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   395

Արևմտյան դպրոց՝   311

Հարավային դպրոց՝    395

Հյուսիսային դպրոց՝   289

Միջին դպրոց՝   529

Ավագ դպրոց՝    481

Քոլեջ՝   232

Սովորողների քանակը 2020-2021թթ․ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   499

Արևմտյան դպրոց՝   441

Հարավային դպրոց՝   353

Հյուսիսային դպրոց՝   384

Միջին դպրոց՝   564

Ավագ դպրոց՝   562

Քոլեջ՝  291

Նախագծի նպատակը՝  սովորողներին ծանոթացնել վիճակագրական տվյալների վերլուծությանը։Ձևավորել տվյալների հետ աշխատելու հմտություն։Կատարել սովորողների թվի  տոկոսային ներկայացում դիագրամի միջոցով։

Ակընկալվող արդյունքները՝ կազմել վիճակագրական տվյալնեով դիագրամաներ և գրաֆիկներ, տեղադրել  բլոգներում։

«Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն»

Posted on Updated on

«Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն»
ժամաքանակը-30 ժամ, 2 կրեդիտ
Մոդուլը տե՛ս այստեղ:
Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները- 5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ:

Վերապատրաստող մասնագետներ․
Լիանա Հակոբյան,
(էլ. հասցե՝ l. hakobyan@mskh.am հեռ՝ 093313616 )
Գևորգ Հակոբյան
(Էլ. հասցե՝ gevorg@mskh.am

Վերապատրաստման վայրը․

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Ավագ դպրոց, 3-3կաբինետ։

Թեմա 1․ Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային  մասը.
«Մաթեմատիկա» առարկայի  կրթական ծրագրի նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը:
Գործնական աշխատանք 1.
Հանրակրթական պետական չափորոշիչը կարդալ, դուրս բերել մաթեմատիկա  կրթական ծրագրին վերաբերող դրույթները։ Քննարկում, կատարել դիտարկումներ, առաջարկներ։
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 •  Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակություն. սովորողներն առօրյա կյանքում օգտագործում են մաթեմատիկական մտածողություն՝ բնության, հասարակության, մշակույթի և աշխատանքային ոլորտի երևույթները ճանաչելու և դրանք մաթեմատիկական կառուցվածքների, բանաձևերի, մոդելների, կորերի, աղյուսակների միջոցով հասկանալու համար։ Աշակերտները կարողանում են ընկալել և արդյունավետ կիրառել վերացարկված և ընդհանրացված հասկացությունները և ճանաչել իրականության մեջ դրանց արտացոլումները: Նրանք ընկալում են բնագիտական մտածողության և աշխատանքի, ինչպես նաև տեխնիկական առաջընթացի միջև եղած փոխադարձ կապը։ Աշակերտներն ընկալում են տեխնոլոգիական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները մարդու պահանջմունքների համատեքստում, ճանաչում են մարդու գործունեության արդյունքում ի հայտ եկող փոփոխություններն ու սեփական պատասխանատվությունը.

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

օգտագործի ունեցած գիտելիքները և հմտությունները օբյեկտները չափելու, հաշվելու, համեմատելու, նկարագրելու, դրանց քանակական, որակական և տարածական պարզ հարաբերակցությունները գնահատելու համար.

 • ճանաչի և պատկերի որոշ երկրաչափական պատկերներ, ունենա պարզ տարածական պատկերացում.
 • կառուցի ֆիզիկական և մաթեմատիկական պարզ մոդելներ.
 • գրավոր և բանավոր կատարի գործողություններ թվային արտահայտությունների հետ
 • մտքերն արտահայտելիս բերի պարզ հիմնավորումներ, կատարի ընդհանրացումներ և պարզ դասակարգումներ.
 • դրսևորի տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողություն, կարողանա անդրադառնալ ու արձագանքել սեփական և ուրիշների ստեղծած աշխատանքին.
 • հասկանա իր առջև դրված խնդիրը, մշակի և կատարի քայլեր այն լուծելու համար.

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 • իրականացնի չափումներ, կատարի մոտավոր ու ճշգրիտ հաշվարկներ և գնահատի արդյունքները՝ ընտրելով և օգտագործելով համապատասխան հասկացություններ, սկզբունքներ, նյութեր և սարքավորումներ.
 • կիրառի երկրաչափական պատկերների և մարմինների մասին գիտելիքներն ամենօրյա կյանքում և հարակից ուսումնական առարկաներն ուսումնասիրելիս.
 • կառուցի և կիրառի տարբեր մաթեմատիկական մոդելներ, լուծի խնդիրներ՝ օգտագործելով պարզ ալգորիթմներ և տրամաբանական հիմնավորումներ.
 • որոշի խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ տեղեկույթը, գտնի խնդիրների լուծման ստեղծագործ մոտեցումներ և համեմատի դրանք.
 • վերլուծի, գնահատի և առաջարկի դասակարգման, տարբերակման կամ խմբավորման չափանիշներ՝ ելնելով խնդրի պահանջից.

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 •  համադրի և վերլուծի տարբեր մաթեմատիկական մոդելներ ծանոթ և անծանոթ իրավիճակներում.
 • կիրառի տարածական մարմինների մասին գիտելիքները կյանքում և տարբեր ուսումնական առարկաներ ուսումնասիրելիս.
 • մշակի խնդիրների արդյունավետ լուծումներ՝ կազմելով, կիրառելով տարբեր բարդության ալգորիթմներ, տրամաբանական դատողություններ և ֆիզիկական մոդելներ.

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

բնագիտություն, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ). բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական մի շարք առարկաներով ներկայացված, ինտեգրված ուսումնառության բնագավառ է, որը միտված է բնագիտամաթեմատիկական գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը, ինչպես նաև հետազոտական, դիտարկման և վերլուծական հմտությունների, խնդիրների լուծման, տրամաբանական, քննադատական և ստեղծագործական մտածողության, նախաձեռնողականության, հաղորդակցության և թվային գրագիտության հմտությունների զարգացմանը, այդ թվում` աջակցող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 • Մաթեմատիկան 1-6-րդ դասարաններում ներկայացվում է մեկ ինտեգրված առարկայով, 7-9-րդ դասարաններում և 10-12-րդ դասարաններում՝ առանձին մաթեմատիկական առարկաներով, ինչպես նաև 2-4-րդ դասարաններում մաթեմատիկական մտածողությունը, քննադատական մտածողությունը, կանխատեսումներ կատարելու ունակությունները շախմատ խաղը ուսուցանելու միջոցով զարգացնող առանձին առարկայով,

Կարդալ հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը, դիտարկումներ, առաջարկներ կատարել։
Արդեն ծանոթ էի ուսումնական պլանին: Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը իմ կարծիքով լավագույն տարբերակն է, որը միտված է սովորողին հիմնարար գիտելիք փոխանցելուն: Հեղինակային կրթական ծրագրով առանձնացված է մաթեմատիկան առանց բանաձևերի առարկան, որը բացահայտում է սովորողների մաթեմատիկակական ոչ ստանդարտ գիտելիքները, որոնք զարգացվում և դառնում են օգտակար բոլորիս համար: Կրթահամալիրում բացի մաթեմատիկա առարկայի հիմնական ժամերից կա նաև ընտրությամբ գործունեություն, որի ընթացքում հետաքրքրված սովորողների մի խումբ շաբաթական 4 դասաժամ լրացուցիչ ընտրում է մաթեմատիկա առարկան:

Ծանոթանալ  հեղինակային կրթական  ծրագրերին, դիտարկումներ, առաջարկներ անել։

Հեղինակայաին կրթական ծրագիրը ունի մաթեմատիկական գիտելիքների զարգացման լայն հնրավարություն: Այժմ կանդրադառնանք «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկային, որը հաստատված է  Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով: Դասընթացի նպատակը սովորողների մաթեմատիկական մտածողության և գործնական կարողությունների, ստեղծագործականության և ինքնուրույնության, արդի պահանջներին համապատասխանող հնարամտության, հետազոտական, որոնողական հմտությունների զագացումն է։

Թեմա 2․ Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում:
Հատկացվող ժամաքանակը-3 ժամ:
Բովանդակային մասը.

Խմբային աշխատանքները ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեջ՝

 • Խմբային աշխատանքներ

Խմբային աշխատանքներ ինչպես ունեն առավելություններ, այնպես էլ ունեն թերություններ: Բայց չկա այնպիսի աշխատանք,որը չունենա թերություններ: Հիմա խոսենք առավելություններից: Խմբային աշխատանքի շնորհիվ, սովորողները կարողանում ճիշտ քննարկումներ կատարել, կարծիք արտահայտել և լսել դիմացինին: Այստեղ կարող են բացահայտվել այնպիսի սովորողներ, ովքեր սովորաբար դասերի ժամանակ լուռ են, համեստ, կարծիք չեն արտահայտում, սակայն խմբով աշխատելու ժամանակ նրանք արդեն բարձրաձայնում են իրենց կարծիքնները և թելադրում դիմացինին՝ հանուն իրենց խմբ հաղթանակի:

Թերություններից կարող ենք առանձնացնել առաջինը ճիշտ խմբեր ընտրելը: Չենք կարող ընտրել այնպիսի սովորողների խումբ, ովքեր լավագույնս կկարողանան իրար հետ քննարկումներ կատարել, ճիշտ մտքեր արտահայտել: Թերություններից է նաև այն, որ կարող են լինել այնպիսի սովորողներ, որոնք ուղղակի մնան ստվերում և այդպես էլ խմբի գործունեության մեջ ներդրում չունենան:

 • Համագործակցային նախագծեր

Համագործակցային շատ նախագծեր ենք իրականացրել կրթահամալիրում: Օրինակ սովորող-սովորեցնող նախագծեր, երբ բարձր դասարանի սովորողը կամ նույն դասարանի, բայց ավելի լավ սովորողը իր իմացած գիտելիքները փոխանցում է կրտսեր դասարանների կամ նույն դասարանի այլ սովորողի: Օրինակ, կրթահամալիր նոր ընդունված սովորողներին, իրենց դասընկերները սովորեցնում են օգտվել համակարգչից, բլոգից և այլ ծրագրերից: Կամ բարձր դասարանների սովորողները, ցածր դասարանների սովորողներին սովորեցնում են նոր ծրագիր, որը իրենց գործը ավելի կհեշտացնի:

Գործնական աշխատանք 2.
Ներկայացնել խմբային աշխատանքի կազմակերպման սեփական փորձը, նշել հաջողած կետերը, գրել, թե ինչը կփոխեիք կազմակերպման մեջ, եթե կրկին այն պլանավորեիք։

Խմբային աշխատանք կազմակերպում եմ թեման յուրացնելուց հետո:Նստացնում եմ ուժեղ և թույլ սովորողներին միասին և հանձնարարում,որ իր հասկացածը կամ իր լուծումը բացատրի ընկերոջը: Խմբային աշխատանքների մի մասը կազմակերպում եմ առանց մեծ ջանքերի,երբ սովորողները ոգևորված են թեմայով և ցանկանում են իրենք բացատրել իրենց լուծումը:

Լրացուցիչ։ Կարդալ նշված հոդվածները․
Ընտանեկան դպրոց․ մանկավարժական օգնություն-Սուսան Մարկոսյան

Համագործակցային ուսուցման հնարավորությունները-Հասմիկ ՂազարյանԽմբային նախագծի կազմակերպում-Մարինա Ստուպնիցկայա

Թեմա 3․ Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին
Հատկացվող ժամաքանակը-5 ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք)։
 • Ճամփորդությամբ ուսուցում (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կրթահամալիրում ճամփորդության կազմակերպման կարգը):

Գործնական աշխատանք 3.

 • Կազմել մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

Ուսումնական խաղերի պատրաստում

 • Կազմել մեկ ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

 Դեպի Արայի լեռ

 • Կարդալ ստորև հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։ 


Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ 

«Մաթեմատիկա» ամսագրի ծնունդը— ԼիանաՀակոբյան
«Նախագծային ուսուցում. տեսություն և փորձ»-Աշոտ Տիգրանյան

«Նախագծային ուսուցումը՝ որպես փորձարկված, կիրառելի, գործող մանկավարժություն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»-Մարգարիտ Սարգսյան

Ուսուցման նախագծային մեթոդ — Նունե Մովսիսյան

Չփակվող նախագծեր` շարունակական գործունեություն-Հասմիկ Ղազարյան

Իմ կարծիքով,ցանկացած նախագիծ սկսելուց առաջ պետք է սովորողը ունենա հիմնարար գիտելիքներ և ամենագլխավորը հետաքրքրություն տվյալ թեմայի շուրջ:Հետաքրքրությունը կբերի նրան,որ սովորողը կգտնի,կուսումնասիրի և կիրականացնի նախագիծը:Ուզում եմ հիշել Արամի դեպքը,ով արդեն 9-10-րդ դասարաններում ինքնուրույն սովորել էր տվյալների մշակման ծրագիր և վերլուծություններ էր կատարել սովորողների գնահատանիշի և արտաքին ազդակների միջև:

Կարդալով Չփակվող նախագծեր` շարունակական գործունեություն հոդվածը,կուզեմ ավելացնել,որ ամենաստացված նախագծերը լինում են այն դեպքում,երբ սովորողներն են առաջարկում:Այդպիսին էր Էրիկ Ոսկանյանի «Իմ ստեղծագործող դասընկերը» շարքը:

Թեմա 4․ Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը:
Հատկացվող ժամաքանակը-5 ժամ
Բովանդակային մասը.

 •  Ինտեգրված գործունեություններով նախագծեր․
 • Մաթեմատիկա+ բնագիտական առարկաներ
 • Մաթեմատիկա+ oտար լեզու, թարգմանություն
 • Մաթեմատիկա + ՏՀՏ
 • Ուսումնական ճամբարներ:

Գործնական աշխատանք 4.


Կազմել ինտեգրված գործունեություններով մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

Սովորող-սովորեցնող նախագիծ


Կարդալ,ծանոթանալ։ 

Թեմա 5․ ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ

Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)
 • Geogebra, math-o-mir ծրագրերի կիրառումը դասապրոցեսին։ 
         
  Գործնական աշխատանք 5.

Ներկայացնում եմ հետևյալ խնդիր լուծումը ծրագրով.

Խնդիր:ABCD զուգահեռագծի A, B և C գագաթներով անցնող շրջանագիծը M և N կետերում հատում է AD և CD ուղիղները: M կետը B, C և D գագաթներից համապատասխանաբար 4, 3 և 2 հեռավորության վրա է: Գտեք MN-ի երկարությունը:

Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ։
Հեռավար ուսուցման կազմակերպման կարգ։
Առցանց ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման կարգ։

Իմ կարծիքով բլոգային ուսուցումը թույլ է տալիս դասավանդողներին ավելի արդյունավետ կազմակերպել դասը:Կատարված առաջադրանքների հրապարակումը թույլ է տալիս դասավանդողին ստուգել սովորողի աշխատանքը և կատարելու համապատասխան ուղումները:Հնարավորություն է ընձեռնում անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր սովորողի նկատմամաբ:Համաձայնվեք,որ այս տիպի աշխատանքը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ուսուցչի համար,բայց շատ արդյունավետ է:
Լրացուցիչ։Կարդալ, ծանոթանալ։
ՏՀՏ-ն կրթական ծրագրերում

Անվճար մեդիագործիքներ բլոգերների համար — կազմեց Հերմինե Անտոնյան

Թեմա՝ 6 Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորում

Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.

Առավոտյան ընդհանուր պարապմուններ,մշակույթ, արժեքներ, նախասիրություններ, հետաքրքրություններ:

Գործնական աշխատանք 6.

Ծանոթ եմ ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպման կարգին:Ընհանուր պարապմունքի հիմքում ընկած է սովորողների,որպես անհատի ստեղծարարությունը:Ստացված է լինում առավոտյան ընդհանուր պարապմունքները,եթե ծրագիրը կազմում և իրականացնում են սովորողներ:
Ընդհանուր պարապմունքներից կառանձնացնեմ նաև միասնականության գաղափարը:Միասին, միարժամանակ մեկ վայրում,երգի,պարի,ասմունքի միջոցով միասնականության խրախուսումն է:

Թեմա 7․ Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը:Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.
ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ, Մեդիագրադարան
Գործնական աշխատանք 7.
Քննարկում.
Ուսումնական նյութերի ստեղծում, ուսումնական նյութի ստեղծման պահանջների արձանագրում

Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

Ուղիղ , հատված և անկյուն


Այլոց ստեղծած ուսումնական նյութի փորձարկում
/ ընտրությունը կատարել Մեդիագրադարանից/։
Օրինակներ՝
Ով է ուզում դառնալ միլոնատեր
Մաթեմատիկական խաչբառերի փաթեթ
Բլոգում ներկայացրեք Ձեր կազմած ուսումնական նյութերից որևէ մեկի փորձարկման արդյունքները (առավելությունը, թերությունները, բացթողումը, զարգացումը):

Լրացուցիչ:

Ծանոթանալ ստորև նյութին.
Ուսումնական նյութերի փաթեթ Մաթեմատիկա և վեցերորդցիները

Թեմա 8․ Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը
Հատկացվող ժամաքանակը-3ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • ինքնագնահատում
 • սովորողի անհատական պլան
 • ստուգատեսներ, ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, համերգներ
 • ֆլեշմոբներ

Գործնական աշխատանք 8.

Գնահատումը միջին դպրոցում իրականացնում եմ դասարանական,տնային առաջադրանքների ,ինքնաստուգումների, լրացուցիչ,հետազոտական առաջադրանքների կատարման հիման վրա:Գնահատման ժամանակ կարևորում եմ սովորողի առաջընթացը:

Lրացուցիչ։ Կարդալ, ծանոթանալ։

Թեմա 9․ Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները ուսումնական առարկայի համատեքստում 

Հատկացվող ժամաքանակը-5ժամ:

Բովանդակային մասը․

 • «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ
 • անհատականացված ուսուցում, անհատական պլան
 • ինքնակրթության նախագծեր
 • սովորողի ընտրությամբ գործունեություն։

Գործնական աշխատանք 9.

Նայել  մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրները, ներկայացնել լուծումները
Խնդիրներ 1
Խնդիրներ 2

Ֆլեշմոբի խնդիրների իմ լուծումները:


Ծանոթանալ ստորև նշված հոդվածներին, ուսումնական նյութերին.
«Ավագ դպրոցում սովորողի ինքնակրթության ծրագրի մշակման և իրականացման կարգ»


Լրացուցիչ։ Ծանոթանալ։
Սովորող-սովորեցնող աշխատանքի մեկ օրինակ
Առաջադրում են խնդիրներ սովորղները, ներկայացնում են լուծումները սովորեցնելով ընկերներին։

Համընդհանուր ներառում

Posted on Updated on

Վեցերորդ շաբաթ-սեպտեմբերի 26-30

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Լուսինե Ալեքսանյան

Հանդիպման վայրը՝ կենտրոնական ընթերցասրահ, ժամը՝ 15.00-17.00

Առաջադրանքներ

Թեմա 1. Ներառական կրթության փաստահենք ընկալում: Ներառական կրթության իրավական կարգավորումներ:

 • Ներառական կրթությունը կրթահամալիրում ․ նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Ուսումնասիրության նյութեր

Կրթական հատուկ կարիքով սովորողի համար կազմվում է անձնական գործի փաթեթ.

 • ՏԻՄի կողմից տրված վկայագիր.
 • ՏՄԱԿի կողմից տրված եզրակացություն.
 • բժշկական փաստաթղթեր.
 • անհատական ուսումնական պլան (ԱՈւՊ), որը լրացվում է դպրոցի առարկայական ուսուցիչների կողմից՝ դպրոցի ներառականությանՏՄԱԿի մասնագետների աջակցությամբ.
 • մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների անհատական պլան (ՄԱԾԱՊ). լրացնում են կրթահամալիրի ներառականության և ՏՄԱԿ–ի մասնագետները։

Սալամանկայի հռչակագիրն ամրագրել է Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող /ԿԱՊԿՈՒ/ անձանց համար կրթության կազմակերպումը:Այն է՝ յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթական առանձնահատկություններ և կրթության հիմնարար իրավունք: Կրթական համակարգերը պետք է մշակվեն և կրթական ծրագրերն իրականացվեն՝ հաշվի առնելով այդ առանձնահատկությունների լայն բազմազանությունը, ինչը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուրին ինտեգրվել հասարակության մեջ, կբացառի խտրականությունը և մարդկանց կդարձնի ավելի հանդուրժող իրենցից տարբեր անձանց նկատմամբ: Ներառական կրթության դեպքում դպրոցը ենթարկվում է փոփոխությունների, որպեսզի բավարարի յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ կարիքները: Այսինքն, այս դեպքում ոչ թե աշակերտն է հարմարվում դպրոցին, այլ դպրոցն է հարմարվում աշակերտներից յուրաքանչյուրին: Բնականաբար, ներառական կրթության նշված սահմանումը և իրականացման մոտեցումների ընդունումը ենթադրում է կրթական համակարգի խորքային փոխակերպումներ, որոնք պետք է սկզբնավորվեն օրենսդրական ակտերում ներառական կրթության գաղափարի ամրագրմամբ: ՀՀ-ում ԿԱՊԿՈՒ անձանց կրթության մասին օրենքը և համապատասխանաբար ՝ներառական կրթության ՀՀ ծրագիրը ընդունվել է 2005թ.: ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Հանրային կրթության մասին» օրենքում փոփոխությունները միտված են մինչև 2022 թ. ընդհանուր ներառվածության ապահովմանը: Վերջինս ամրագրում է ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման 3 հիմնակետային դրույթներ.
-ԿԱՊԿՈՒ երեխաները մյուսների հետ հավասար իրավունքներ ունեն ընտրելու հանրակրթական հաստատությունը և պարտադիր պետական կրթական ծրագրերը,

-ԿԱՊԿՈՒ երեխաներն իրավունք ունեն օգտվելու հատուկ մանկավարժական, առողջապահական, հոգեբանական և այլ ծառայություններից,

-Երեխայի համակողմանի բնականոն զարգացման տեսանկյունից նախընտրելի է կրթության կազմակերպումը առանց ընտանիքից և հասարակությունից նրա առանձնացման:

Թեմա 2. Սովորողների կրթական կարիքները, բազմազանության տեսակները, հաճախ հանդիպող կրթական կարիքների առանձնահատկությունները:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթությունը գործնականում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ): Հեղինակ՝ Սյուզաննա Պետրոսյան

Թեմային առնչվող նյութեր (նյութեր, տեսանյութեր, գործնական խորհուրդներ)Երեխաների կրթական կարիքների բազմազանությունը: Սովորողների կրթական կարիքների բացահայտում և գնահատում:

Ներառական կրթությունը չի վերաբերում միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթությանը. այն պետք է օգտակար լինի բոլոր երեխաներին և կենտրոնացած բոլորի կրթական կարիքների վրա` բոլոր սովորողների համար ապահովելով որակյալ կրթություն և սոցիալական ներառում։

Կրթական կարիքների թվում մեծ տեղ ունեն աուտիզմը, մանկական ուղեղային պարալիզը, հիպերակտիվությունը, ուսման մեջ դժվարությունները, դիսլեքսիան, լսողական վերլուծության խանգարումը, դաունի համախտանիշը և այլն:

Աուտիզմը նյարդաբանական խանգարում է, որի ամենաէական դրսևորումը շփման պահանջի անկումն է կամ բացակայությունը: Աուտիզմ ունեցող երեխաները դժվարություններ ունեն սոցիալականացման հետ, քանի որ դժվարանում են հասկանալ, տարբերակել իրականն ու ոչ իրականը, ճիշտն ու սխալը:

Մանկական ուղեղային պարալիզը կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություն է, որին բնորոշ են՝ մկանների վերահսկման դժվարությունները, ռեֆլեքսների անկայունությունը, շարժողական գործառույթների խանգարումը, հավասարակշռությունը պահելու, փոքր շարժումներ կատարելու դժվարությունը: Երեխաների մեջ կարող են նաև նկատվել հուզակամային ոլորտի, վարքի խանգարումներ, տեսողության, լսողության խանգարումներ։

Հիպերակտիվության համախտանիշները բաժանվում են 3 խմբի՝ ուշադրություն, հիպերակտիվություն և իմպուլսիվություն:

Ուսման մեջ դժվարությունների հիմքում ընկած է հոգեկան գործընթացների խանգարումը, որն անմիջականորեն ազդում է ինչպես ուսման հիմնական հմտությունների վրա, ինչպիսիք են՝ կարդալը, գրելը, մաթեմատիկական գործողություններ կատարելը, այնպես էլ բարձրագույն հոգեկան գործառույթների վրա, ինչպիսիք են՝ վերացական մտածողությունը, հիշողությունը, ուշադրությունը, ինչն ազդում է ուսումնական գործընթացի վրա՝ այն երեխայի համար դարձնելով անմատչելի:

Դիսլեքսիան նյարդաբանական խանգարում է, որը բնութագրվում է կարդալու կարողության դժվարությամբ, որն էլ խանգարում է երեխայի բառապաշարի հարստացմանն ու գիտելիքների ձեռքբերմանը: Դիսլեքսիա ունեին Լեոնարդո դա Վինչին և Կիրա Նայթլին:

Լսողական վերլուծության խանգարման դեպքում դժվարանում է լսողական ինֆորմացիայի վերլուծությունը։ Այն կարող է առաջացնել լսողական հիշողության խնդիրներ և լսողության մեխանիկականացում: Այսինքն, երեխաները չեն կարողանում տարբերակել հնչյունների և բառերի միջև եղած տարբերությունները նույնիսկ այն դեպքում, երբ հնչյունները ասվում են բարձր և պարզ: Նրանք դժվարանում են որոշել ձայնի աղբյուրը, հետևաբար չեն կարողանում արգելափակել ֆոնային աղմուկը:

Դաունի համախտանիշը ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ երեխան ունի 21-րդ քրոմոսոմի լրիվ կամ մասնակի հավելյալ կրկնօրինակ։ Սովորաբար հանդիպող 46 քրոմոսոմների փոխարեն Դաունի համախտանիշով մարդկանց մոտ դրանց թիվը 47-ն է։ Հենց այդ քրոմոսոմի հետևանքով է առաջանում Դաունի համախտանիշը։ Դաունի համախտանիշ ունեցող անձանց բնորոշ հատկություններից են՝ մկանների թույլ զարգացվածությունը, ցածր հասակը, աչքերի դեպի վեր թեքվածությունը և ձեռքի ափի կենտրոնում խոր գծի առկայությունը։ Դաունի համախտանիշ ունեցող յուրաքանչյուր անձ յուրահատուկ է և կարող է ունենալ կամ չունենալ այս հատկանիշները։ Նրանց մոտ ավելի հավանական է որոշակի առողջականի խնդիրները, ինչպիսին են, օրինակ՝ սրտային, շնչառական կամ լսողության խնդիրները, Ալցհեյմերի հիվանդությունը, մանկական լեյկեմիան և այլն։ Քանի որ վերոնշյալների մեծ մասն արդեն հնարավոր է բուժել, Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդիկ վարում են առողջ կյանք։

Թեմա 3. Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝ դպրոցական, տարածքային և հանրապետական մակարդակներ

Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում (մեթոդական ուղեցույց -ձեռնարկ)

Դպրոցական մակարդակի գնահատման թերթիկարդյունքների գրանցման թերթիկ

1. Դպրոցական մակարդակում ծառայությունները տրամադրվում են այն սովորողներին, ովքեր սահմանված կարգով գնահատվել և ճանաչվել են որպես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող: Սովորողի կրթական առաջընթացի ընթացիկ գնահատումը կատարվում է ԱՈՒՊ-ով սահմանված նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան:
2. Տվյալ մակարդակում ծառայությունները տրամադրվում են հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայության կողմից՝ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայության խմբի միջոցով։ Ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության և որակի ապահովման համար պատասխանատվությունը կրում է հաստատությունը` ի դեմս դպրոցի տնօրինության և մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի:

3.Աջակցության խմբի կազմում ընդգրկվում են հաստատության ուսուցչի օգնականը(ները), հատուկ մանկավարժը(ները), հոգեբանը, սոցիալական մանկավարժը և բուժքույրը: Եթե հաստատությունում չկան նշված մասնագետները, ապա նրանք հրավիրվում են տվյալ հաստատությունը սպասարկող Տարածքային կենտրոնից: Դպրոցական մակարդակում աջակցության խումբը, սերտ համագործակցելով ուսուցիչների և սովորողի ծնողների հետ, իրականացնում է դպրոցական մակարդակում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումն ու կրթության արդյունավետ կազմակերպումը:
4. Եթե սովորողին տրամադրվող ծառայությունը պահանջում է համապատասխան հարմարեցված տարածք, սարքավորումներ և գույք, ապա Տարածքային կենտրոնը կարող է, ծնողի համաձայնությամբ, ԱՈՒՊ-ով նախատեսված աջակցող ծառայությունները սովորողին տրամադրել կենտրոնում: Տարածքային մակարդակում ծառայությունները տրամադրվում են մանկավարժահոգեբանական աջակցության տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ Տարածքային կենտրոն) կողմից՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրինության կամ երեխայի ծնողի /նրա օրինական ներկայացուցչի/ դիմումի հիման վրա: Դիմումը ստանալու օրվանից հետո, առավելագույնը 5-օրյա ժամկետում, Տարածքային կենտրոնի մասնագետները այցելում են դպրոց և աջակցություն են ցուցաբերում դպրոցի աջակցության խմբին՝ մշակելու սովորողին տրամադրվող աջակցող ծառայություները: Դպրոց չհաճախող երեխայի դեպքում /մանկապարտեզահասակ/ աջակցությունը կազմակերպվում է Տարածքային կենտրոնում: Սովորողի ԱՈՒՊ-ի հաստատումից հետո, 10-օրյա ժամկետում, Տարածքային կենտրոնի և դպրոցի տնօրենները համատեղ ստորագրում և վավերացնում են Տարածքային կենտրոնի կողմից դպրոցին (սովորող, ուսուցիչ, ծնող) տրամադրվող ծառայությունների ծավալը, ժամանակացույցը և Տարածքային կենտրոնի մասնագետների` դպրոց հաճախելու գրաֆիկը: Ընդ որում, ժամանակացույցը կազմելիս դրանում պետք է նախատեսել մասնագետների այցելություն դպրոց՝ առնվազն շաբաթը մեկ անգամ: Ժամանակացույցը կցվում է ԱՈՒՊ-ին:
5.  Ծնողի կողմից տարածքային մակարդակի Գնահատման արդյունքները կարող են բողոքարկվել Հանրապետական կենտրոն: Բողոքները քննարկվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:

Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումն իրականացվում է մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշներին համապատասխան և նպատակ ունի սահմանելու՝ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մակարդակը, ծավալները և տևողությունը:

Ծանոթանալով դպրոցական մակարդակի գնահատման գործիքակազմին, կատարել մեկ գործնական աշխատանք՝ կարիքի գնահատում:

Ըմբռնել հրահանգները և հետևել դրանց
Ա.Ա.-ն խաղաղ, հանգիստ սովորող է:
Հարմարվելու կարողություն
Հարմարվելու հետ խնդիր չունի:
Մասնակցելու և ակտիվ լինելու շահագրգռվածություն
Հաճախ բացակայում է դասերից, բայց պասիվ չէ:
Փոխհարաբերությունները հասակակիցների հետ
Դասարանցիների հետ, կարծես թե, խնդիրներ չունի:
Ինքնասպասարկում

Ունի  ինքնասպասարկման կարողություն:

Ինքնուրույն օգտվում է տրանսպորտից
Մանր մոտորիկա՝ դաստակի և ձեռքերի գործածում
Կարողանում է ձեռքերը գործածել
Ուշադրություն
Ուշադիր է
Հիշողություն
Ունի հիշողություն:
Հաղորդակցում

Հաղորդակցվում է,բայց մի քիչ կաշկանդված։
Ընտրություն կատարելու կարողություն
կարողանում է ընտրություն կատարել
Կուլ տալու կարողություն
Կլման ակտը նորմալ է:
Կարդալ
Խոսքի թեթև խանգարում ունի:
Գրել
Կարողանում է գրել
Խոսքային հաղորդակցում
Հաղորդակցվում է,բայց ունի խնդիրներ:
Մեքենայով փոխադրվելը
Կարողանում է մեքենայով փոխադրվել
Վարքի կառավարում
Կառավարելի վարք է ցուցաբերում:
Կողմնորոշում
Կարողանում է կողմնորոշվել։

Թեմա 4. Ներառող դասավանդում. Ռազմավարություններ, մեթոդներ, մոտեցումներ

Սովորողների ուսումնառություն ոճերը և ռազմավարությունները:
Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորում (ՈւՀՁ), ներառող դասավանդում:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթության ռազմավարություններ (դասագիրք)

Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորում (ՈւՀՁ), տեսանյութեր, Մանուկ Խաչատրյան

Ուսուցման համընդհանուր ձևավորում, տեսանյութ,  Արմինե Ավագյան, Վերգինե Եսայան

Համատեղ դասավանդման մոդելներ

Համատեղ դասավանդման մոդելներն են՝

 • Աջակցող դասավանդում
 • Զուգահեռ դասավանդում
 • Թիմային դասավանդում
 • Այլընտրանքային դասավանդում
 • Ուսուցման կենտրոնների տեղափոխման մոդելով դասավանդումՀամատեղ դասավանդման վերջնական նպատակը հանրակրթական դպրոցում իրենց տարեկիցների հետ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների առավել արդյունավետ ներառումն է: Նպատակը որքան էլ հիմնավոր է, բարդ է կիրառելը:

Թեմա 5. Կրթական ծրագրերի հարմարեցումներ, տարբերակված ուսուցում, անհատական ուսուցման պլանավորում

Կրթական ծրագրերի հարմարեցումները, առանձնահատկությունները «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Անհատական ուսուցման պլան (ԱՈւՊ կրթահամալիրում կիրառվող օրինակ)՝ ուսուցման պլանավորում՝ օրինակելի ձև և կրթահամալիրային առանձնահատկություններ

Համատեղ դասավանդում, Ուսուցման կենտրոնների տեղափոխման մոդել, տեսանյութ

Կրթական ծրագրերի հարմարեցումները, առանձնահատկությունները «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Անհատական ուսուցման պլան (ԱՈւՊ կրթահամալիրում կիրառվող օրինակ)՝ ուսուցման պլանավորում՝ օրինակելի ձև և կրթահամալիրային առանձնահատկություններ

Համատեղ դասավանդում, Ուսուցման կենտրոնների տեղափոխման մոդել, տեսանյութ

Մեր կրթահամալիրում կարևորվում է՝
սովորողների ներգրավումը արշավներում: Այն օգնում է սոցիալականացմանը:
ծնողի հետ համագործակցությունը: Լյուդվիգի մայրիկի հետ շարունակում եմ համագործակցել
ծրագրի մասնագետների խորհրդատվությունը, աջակցում դասավանդողներին հատուկ կարիքով սովորողների հետ աշխատանքում:
Ֆիզկուլտուրան կազմակերպվում է սովորողի կարիքին համապատասխան՝ կամ որպես սովորողի ընտրած մարզաձև կամ ֆիզիոթերապիայի պարապմունք:

Թեմա 6. Համագործակցությունն ու փոխհարաբերությունները ներառական կրթության համատեքստում:

 • Սովորող-սովորեցնող նախագիծ
 • Ուսումնական ճամփորդություններ
 • Ուսումնական ճամբարներ
 • Խմբային աշխատանքներ
 • Համագործակցային նախագծեր
 • Ընտանեկան նախագծեր

Հետազոտական աշխատանքի սկզբունքները

Posted on

Թեմա՝ Մաթեմատիկան մեր շրջապատում


Ժամաքանակը՝  5 ժամ

Կրեդիտների քանակը՝  3 կրեդիտ

 Կատարման ժամկետը՝ մինչև հոկտեմբերի 24

Ղեկավարի անունը՝ Լիանա Հակոբյան

Աշխատանքի կազմակերպման ձևը՝ հեռավար-նամակագրային:

Աշխատանքի կառուցվածքը

 1. Տիտղոսաթերթ
 2. Բովանդակություն
 3. Եզրակացություն, առաջարկություն
 4. Օգտագործված գրականություն

Մաթեմատիկոսի ընտրությամբ գործունեության ծրագիր

Posted on

2022-2023 ուսումնական տարի

Ծրագիրը նախատեսված է առկա, հեռավար կամ համակցված ուսուցման ձև ընտրած սովորողների համար


6-8-րդ դասարաններ

Ծրագրի նպատակը.

 • Թվաբանական գիտելիքների և մեթոդների, դրանք գործնական իրադրություններում կիրառելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում
 •  թվաբանական գործողությունները բանավոր կատարելու   ձևավորումը
 •  դիտարկելու, կռահելու, փորձեր կատարելու, հետազոտելու,  եզրակացություններ անելու կարողությունների ձևավորում
 •   որոշումներ կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին քննադատաբար վերաբերվելու, կարողությունների ձևավորում
 •  ուշադրության, հիշողության, աշխատասիրության, հանդուրժողականության, նպատակասլացության, համբերության զարգացում
 •  սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության սերմանումը,  ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու ձևավորումը 

Ծրագրի խնդիրները.

 • Սովորողների մոտ զարգացնել կայուն հետաքրքրություն դեպի մաթեմատիկա
 • Զարգացնել ալգորիթմական  մտածողություն
 • Զարգացնել սովորողների մոտ մաթեմատիկական խնդիրները հետազոտելու, ուսումնասիրելու  կարողություններ
 • Համակարգչային ծրագրեր օգտագործելու կարողություն, անհրաժեշոտթւյուն(word, excel, geogebra, scratch)
 • Գիտակցի գիտելիքների կարևորությունը, դրանց կիրառության արդյունավետությունը կյանքում
 •  գիտակցի թվի, թվաբանական գործողությունների, դրանց հատկությունների կարևորությունը առօրյայում և հետագա ուսումնական գործընթացում
 • սովորողի մոտ զարգացնել բանավոր հաշվելու կարողություններ
 • գիտակցի մեծությունների, դրանց չափման կարևորությունը և անհրաժեշտությունը առօրյայում և այլ ուսումնական առարկաներ ուսումնասիրելիս,
 • գիտակցի  խնդիր մոդելավորելու կարևորությունը, կատարի աշխատանքը համակարգչային ծրագրով
 •  կարևորի ուշադիր և կենտրոնացված աշխատանքը,
 • գիտակցի ինքնուրույն  և խմբով աշխատելու անհրաժեշտությունը:

Ուսումնական միջավայրը.

 1. Դասավանդողի և սովորողի ուսումնական բլոգներ
 2. Ուսումնական փաթեթներ
 3. Մաթեմատիկական կայքեր, Մաթեմատիկա ամսագիր
 4.  Ուսումնական միջավայր կարող է հանդիսանալ ինչպես դասավանդողի կաբինետը, այնպես էլ կրթահամալիրի և հարակից ցանկացած պուրակ, բացօթյա այլ վայրեր, (հեռավար սովորողների համար՝ նրանց բնակության վայրը կամ այլ վայր)։
 5. Ինտերնետ կապ, դասավանդողի և սովորողների անհատական գործիք (նոութբուք, նեթբուք կամ  ծրագրին համապատասխան հեռախոս)։

Դասընթացի կազմակերպումը.

Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակով, սովորողների թվով,  կրթահամալիրի և մաթեմատիկա լաբորատորիայի  օրացույցերի համապատասխան։Սովորողը ընտրություն կատարելուց հետո, կարող է փոխել իր գործունեության խումբը ուսումնական շրջանը ավարտվելուց  հետո:

 Ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռավար, համակցված, ուսուցման ձևը՝ նախագծային։ Սովորողները յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցման սկզբում ստանում են իրենց կարողությունների համապատասխան  նախագծի փաթեթը, այնուհետև կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները դասավանդողի ուղղորդմամբ, իսկ թեմայի ավարտին ներկայացնում նախագծի արդյունքները՝ հրապարակելով բլոգի  համապատասխան բաժնում։ Նախագծի կատարման ընթացքում դասավանդողն մասնակցում է աշխատանքի կատարմանը, սովորողին ուղորդում է: Արդյունքները հրապարակվում են սովորողների բլոգներում, համապատասխան էջերում: Վերջնարդյունքը հրապարակվում է կրթահամալիրի էլեկտրոնային գրադարան բաժնում: 

Ընդհանուր բովանդակություն

 • Խնդիրներ գետն անցնելու վերաբերյալ
 • Հանոյի աշտարակ
 • Խնդիներ մաթեմատիկական ամսաթերթից
 • Խնդիրներ նախորդ տարիների օլիմպիադայից
 • Խնդիրներ, խաղեր Մաթեմատիկա ամսագրից
 • Խնդիրներ ֆլեշմոբից
 • Ժամային գոտիներ
 • Խնդիրներ սլաքավոր ժամացույցի վերաբերյալ
 • Ինտերակտիվ մոդելներ
 • Մաթեմատիկական լաբիրինթոսներ
 • Մաթեմատիկական խաղեր շաշկու քարերով
 • Մաթեմատիկական խաղեր զառի քարերով
 • Մաթեմատիկական վիկտորինաներ,խաչբառեր
 • Մոգական քառակուսինե
 • Աշխատանք օրացույցին համապատասխան
 • Սեղանի խաղեր
 • Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով
 • Խնդիրներ մետաղադրամներով
 • Խնդիրներ կշռման վերաբերյալ
 • Տրված պայմանին բավարարող ելքերի բազմություն
 • Զույգ և կենտ թվեր
 • Մաթեմատիկական ռեբուսներ
 • Օնլայն խաղեր, խաղերի ստեղծում (https://learningapps.org/,  այլ կայքեր)
 • ֆլեշմոբի համար խնդիրների կազմում
  Աղվես ծրագրի ուսումնասիրություն, խաղերի ստեղծում (https://scratch.mit.edu/)

Ուսումնական տարվա վերջում սովորողը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված, ելնելով  իրականացված նախագծի վերջնարդյունքից, բլոգում հրապարակումների թվից: Սովորողը մասնակցում է մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության ստուգատեսին։

Տարիքային հոգեբանություն

Posted on Updated on

Հինգերորդ շաբաթ-սեպտեմբերի 19-23

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Տաթև Ավետիսյան

Հանդիպումները վայրը՝  3.3 կաբինետ: Հանդիպումները՝ ըստ դասավանդողների ներկայացրած անհատական պլանի:

12.09-ժամը՝  15.00-17.00

13.09- ժամը՝ 15.00-17.00

14.09-ժամը՝ 15.00-17.00

15.09-ժամը՝ 15.00-17.00

16.09-ժամը՝ 15.00-17.00

Առաջադրանքներ

Թեմա 1․ Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում

Սովորողի հոգեկան զարգացումը, առանձնահատկությունները, ճգնաժամերը՝

 • Կրտսեր դպրոցում
 • Միջին դպրոցում
 • Ավագ դպրցում
 1. Խմբային աշխատանքի արդյունքում  դուրս բերել տարիքային փուլերին բնորոշ առանձնահատկությունները, համեմատել դրանք:
 2. Ըստ տարիքային փուլերի կազմել հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ:

Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները Կրտսեր դպրոցում

ա. այս տարիքի երեխայի զարգացման հիմնական բնութագրերից է այն, որ թեև կտրուկ փոխվում է գործունեության հիմնական ձևը, դեռևս պահպանվում է խաղալու պահանջմունքը:

բ. Կրտսեր դպրոցի առաջին տարիներին ուսուցիչը երեխայի համար միակ և անկոտրում հեղինակությունն է

գ. Կրտսեր դպրոցական տարիքի հիմնական նորագոյացություններից է գործողությունների կամածինության զարգացումը,

դ. ուսումանական գործունեության համար կարևոր իմացական գործընթացներից է հիշողոթյունը:

ե. Կրտսեր դպրոցական տարիքում ինտենսիվ զարգանում և հարստանում է երեխայի խոսքը:

Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները Միջին դպրոցում

ա. այս շրջանը ներքին կոնֆլիկտային, հակասական հոգեվիճակի շրջան է, որը սեփական մարմնի նախկին պատկերի կորստի և նոր ֆիզիկական Ես-ի ձևավորման արդյունք է:

բ. այս շրջանի կարևորագույն բնութագրականն է Ես-ի ձևավորումը և հասունության զգացումի առաջացումը:

գ. ինքնահաստատման ձգտումը

դ. բարձր հուզականությունը

Սովորողի  հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները Ավագ դպրոցում

Իրականացնելով հոգեսոցիալական նույնականացումը (ինչն ընկած է դեռահասի ինքնագիտակցության ֆենոմենի հիմքում), պետք է նկատառել, որ այն իր մեջ ներառում է երեք հիմնական խնդիր, ա) սեփական Ես-ի ժամանակային գիտակցումը` ընդգրկելով իր մեջ մանկությունը, այսինքն՝ անցյալը, և նախագծելով իր Ես-ն ապագայում,

բ) գիտակցել սեփական նոր ստեղծած կերպարի առավելությունը ծնողների սպառված կերպարների հանդեպ, գ) ընտրողական համակարգերի իրականացումը, որոնք ապահովում են անհատի ամբողջականությունը (հիմնական խոսքը գնում է մասնագիտության ընտրության, սեռական պատկանելության ընտրության և նպատակադրումների համակարգի օգտագործման մասին):

ա. ձերբազատում ծնողական խնամակալությունից

բ. նոր հարաբերությունների հաստատում հասակակիցների և տարիքով ավելի հասուն անձանց հետ:

գ. սեռական հասունացում.

դ. կոգնիտիվ զարգացում. դեռահասի ինտելեկտուալ մակարդակի հասունացում

ե. սոցիալականացում. դեռահասությունը բնութագրվում է նաև սոցիալականացմամբ,

զ. նույնականացում. դեռահասության զարգացման ամբողջ ընթացքում աստիճանաբար ձևավորվում է նոր սուբյեկտիվ իրականություն,

Թեմա 2. Ուսումնական հետաքրքրություններ

 • Սովորողի ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցականների շրջանում
 • Հետաքրքրությունների խթանման, զարգացման ուղիներն ու առանձնահատկությունները
 1. Ուսումնառությունն առանց ուսուցման-քննարկում
 2. Քննարկման արդյուքնում դուրս բերել և մշակել սովորողների հետաքրքրությունները զարգացնելու ուղիներ- աշխատանք զույգով

Ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Կրտսեր դպրոցում

 • խաղ
 • ուշադրություն
 • հիշողություն

Ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Միջին դպրոցում

 • գիտելիքի կրկնություն
 • գիտելիքի ամրապնդում
 • ինքնահաստատում

Ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Ավագ դպրոցում

 • ինքնուսուցման կարողություն
 • ինքնակրթություն
 • կիրառելիություն

Թեմա 3․ Ուսումնառության ոճեր

 • Ուսումնական ոճերի տեսակներն ըստ սովորողի նախասիրության`

ակտիվ, ռեֆլեկտիվ, պրագմատիկ/գործնական/, տեսական

 • Ուսուցանելու ոճերի տեսակները`

տեսողական, լսողական, գրելու-կարդալու, բոլորը մեկում ։

 • Դրանց արդյունավետ   կիրառումը ուսումնառության գործընթացում
 1. Ուսումնական և ուսուցանելու ոճերի տեսակների մեկնաբանում, համեմատում, նմանությունների, տարբերությունների քննարկում:
 2. Ընտրել որևէ առարկայից թեմա և դրա շուրջ կազմել, ապա կիրառել ուսուցման և ուսուցանելու ոճերի տեսակները: Ընտրել ավագ, միջին, կրտսեր տարիքային փուլերից որևէ մեկը: Ներկայացնել փոքրիկ զեկույց-դիտարկում արդյունքների մասին։

Միջին դպրոցում առավել արդյունավետ է ուսուցման և ուսուցանելու ոճերի բոլոր տեսակների համակցումը, այն է՝

տեսողական, լսողական, գրելու-կարդալու, ինտերակտիվ,խմբային քննարկման ձևերը: 

Թեմա 4․ Արդյունավետ կառավարում և հաղորդակցում

 • Դասարանի արդյունավետ կառավարման վարքի ձևեր
 • Սովորողների հետ արդյունավետ հաղորդակցման ձևեր
 • Կոնֆլիկտների կարգավորման փուլերը
 • Կոնֆլիկտի  հաղթահարում
 1. Կարճ քննարկում երեք խմբով /կրտսեր, միջին , ավագ/՝ ‹‹դասաարանի արդոունավետ կառավարման վարքի ձևերը›› խորագրով: Ընդգծել յուրաքանչուր տարիքային խմբում դրսևորվող առանձնահատկութոուններ
 2. Հավելյալ ընթերցման նյութեր՝

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն:

Կոնֆլիկտների դրական ու բացասական կողմերը

Դասարանում արդյունավետ հաղորդակցման ռազմավարություններ

Դպիր՝ Մակարենա Գոնսալեսը դասարանում առաջ եկած կոնֆլիկտների, պատժի մասին, թարգմանությունը՝ Ն. Բարսեղյան

Իմ կարծիքով տարիքային հոգեբանությանը պետք է տեղյակ լինի յուրաքանչյուր մանկավարժ։Որքան շատ տեղյակ ենք սովորողի հոգեբանության,վերաբերվելու ձևերին` կախված տարիքից, այնքան հեշտ է դասարանում աշխատելը։Դասընթացը գնահատում եմ դրական,որը լրացրեց իմ գիտելիերը։Շնորհակալություն դասընթացավար` Տաթև Ավետիսյանին։

Գնահատում

Posted on Updated on

Առաջին պարապմունք․ 3 ժամ 

Ծանոթանում ենք նորմատիվ փաստաթղթերում սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը վերաբերող հատվածներին․ 

 • հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, հոդված 18 1,2 կետերմ հոդված 27, կետ 7։
 • հանրակրթության պետական չափորոշիչ, VI, IX բաժիններ

Գործնական աշխատանք հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին

 • ե՞րբ են գնահատում

Գնահատում են սովորողի առաջընթացը նշելու համար։

 • ո՞վ է գնահատում

Գնահատում է ուսուցիչը սովորողին,սովորողը ուսուցչին,սովորողը ինքն իրեն,ծնողը իր երեխայի ուսուցչին։

 • ի՞նչն են գնահատում

Տնային և դասարանական աշխատանքները,ինքնաստուգումները,նախագծային աշխատանքները։

 • ինչպե՞ս են գնահատում

Գնահատում են օբեկտիվ,փաստարկված։

Երկրորդ պարապմունք 3 ժամ

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

Պետք է գնահատել սովորողին խրախուսելու,առաջընթացը նշելու,մրցակցային մթնոլորտ ստեղծելու,ոգևորելու համար։

Փորձեք մեկնաբանել «գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը:

Որքան խրախուսում ենք սովորողներին,այնքան ոգևորվում են և ավելի շատ են սկսում աշխատել։Անընդհատ աշխատելու արդյունքում կարելի է ապահովել շարունակական զարգացում։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի գործառույթներ։

Գնահատման հիմնական գործառույթներ են` սովորողի ուսումնական գործունեության և առաջադիմության գնահատումը, ինքնակրթության և ինքնագնահատման, կրթական մի աստիճանից մյուսին անցման հնարավորության ապահովումը, կրթության շարունակականության խրախուսումը, սովորողին ներկայացվող պահանջների կատարման, ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանի բացահայտումը, դպրոցի գործունեության արդյունավետության բացահայտումը, ուսուցիչ-սովորող համագործակցային հարաբերությունների զարգացումը, սովորողի հետ տարվող անհատական աշխատանքի բովանդակության և ծավալի ճշգրտումը, սովորողի անձնային որակների ձևավորման և վարքագծի բացահայտմանը նպաստելը, ինքնաճանաչողության ապահովումը, մանկավարժների վերապատրաստման և մասնագիտական աճի ապահովումը, չափորոշիչների, առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական այլ նյութերի, ուսուցման մեթոդների կատարելագործման հիմքերի ապահովումը, հանրակրթության բարեփոխման ուղղությունների հստակեցումը, բովանդակության արդիականացումն ու կրթական համակարգի համապատասխանեցումը միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին, սովորողի ուսումնական գործունեության արդյունքների որակավորումը, դպրոցի հանդեպ ծնողների, համայնքի, հանրության վստահության ձևավորումն ու ամրապնդումը:

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի սկզբունքներ։

Արդարություն, հուսալիություն, հավաստիություն, անկողմնակալ, օբյեկտիվ, հիմնավորված, համակողմանի, թափանցիկություն, հրապարակային-տեսանելի բոլորի համար:

Երրորդ պարապմունք 3ժամ

«38. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և ձևավորող (ուսուցանող) ձևերով՝ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով։» Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին IX։

Համացանցից գտեք գնահատման յուրաքանչյուր ձևի նկարագրությունը և առանձնահատկությունները։

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և ձևավորող (ուսուցանող) ձևերով: Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: Քանակական գնահատումը սկսվում է 1 միավորից, չունի անբավարար սանդղակ և ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները։

Ձևավորող գնահատման նպատակը ուսումնական գործընթացում ուսուցիչների և սովորողների գործունեության ճշգրտումն ու շտկումն է՝ հիմնվելով ուսումնառության ընթացիկ արդյունքների վրա: Գործունեության շտկումը ենթադրում է ուսուցչի և սովորողների առջև դրված ուսումնական խնդիրների համատեղ լուծում՝ արդյունքները բարելավելու նպատակով:

Առանց հայտորոշման ուսուցիչները չեն կարող անհրաժեշտ մակարդակով կիրառել ձևավորող գնահատումը, իսկ ձևավորող գնահատման որակն իր հերթին ազդում է միավորային գնահատման արդյունքների վրա: Պահպանելով գնահատման իրականացման հետևողականությունը՝ կարելի է հասնել ուսումնառության արդյունքների բարձր մակարդակի:

Ձևավորող գնահատումը ուսուցչի կողմից գնահատման 5 բաղադրիչների պլանավորված և պարբերական օգտագործումն է ամենօրյա աշխատանքում:

·       Ուսուցչի կողմից արդյունավետ հետադարձ կապի ապահովում:

· Սովորողների ակտիվ մասնակցություն սեփական ուսումնառության գործընթացին:

·  Ուսուցման գործընթացի ճշգրտում և շտկում՝ հաշվի առնելով գնահատման արդյունքները:

· Գնահատման՝ սովորողների մոտիվացիայի և ինքնագնահատականի վրա խորքային ազդեցության գիտակցում, որն իր հերթին կարևոր ազդեցություն ունի ուսուցման արդյունավետության վրա:

·    Սովորողների կողմից իրենց գիտելիքները ինքնուրույն գնահատելու ունակության ձևավորում: 

Ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի` հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կարող են կիրառել գնահատման այլ համակարգ, որը համապատասխանեցվում է 10 միավորային սանդղակին։ Ձևավորող (ուսուցանող) գնահատման մեթոդներն ու ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը։ Այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնելու դեպքում կարող է գործել գնահատման այլ կարգ:

«13. Չափորոշչով սահմանվում են հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.

2) հմտություն.

3) դիրքորոշում.

4) արժեքային բաղադրիչ:

Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին VI 

Այս բաղադրիչներից ո՞րը ի՞նչ ձևով կգնահատեք։ Բերեք օրինակներ։

Գիտելիքը և հմտությունը գնահատում եմ քանակական գնահատականով (1-10 բալային համակարգում)։Օրինակ` գիտելիքը գնահատում եմ դասարանական,տնային աշխատանքներով և ինքնաստուգումներով,իսկ հմտությունները գործնականում խնդիրներ լուծելու կարողությամբ։

Դիրքորոշում և արժեքային բաղադրիչները գնահատվում է ձևավորող գնահատականով։

Ձեր դասավանդած առարկայում ի՞նչ կընդգրկեք «դիրքորոշում» և «արժեքային» բաղադրիչներում։

Ես դասավանդում եմ մաթեմատիկա։Մաթեմատիկա առարկան իմ կարծիքով սովորեցնում է համբերատարություն,աշխատասիրություն,դժվարություններ հաղթահարելու կարողություն,համագործակցություն,իրավիճակները ճանաչելու կարողություն և այլն։

Չորրորդ պարապմունք 2ժամ

«39. Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։» Հանրակրթության պետական չաթորոշիչ, բաժին IX։

Ո՞րն է նորությունը, փորձեք մեկնաբանել։

Նորություն է այն,որ ոչ մի գնահատական չի հանդիսանում անբավարար գնահատական։Այս դեպքում հարց է առաջանում. ի՞նչպես վարվել ոչինչ չանող սովորողին գնահատելու համար։

«44. 1-4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատում չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական, կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի»: Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին IX։

Համարեք, որ ընդգրկված եք 4-րդ դասարանցու ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը ստեղծող խմբում։ Ի՞նչ կընդգրկեիք այդ բնութագրում։

Սովորողը պետք է կարողանա.
Տիրապետել բանավոր և գրավոր խոսքին:

Ունենա իրադրություններում վերաբերմունք արտահայտելու կարողություն:

Խնդիրները հասկանալու,լուծումներ փնտրելու,գտնելու կարողություն:

Սովորածը վերլուծելու ունակություն:

Հինգերորդ պարապմունք 2 ժամ

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը, բաղադրիչները, կարող եք օգտվել համացանցից, գրականությունից։

Նախագծային ուսուցումը մանկավարժական մեթոդ է, մոտեցում, որը լայն է, հնարավորություններն ու արդյունքները չսպառած, անընդհատ նոր փորձարկումներով զարգացող: Սովորող-դասավանդողի, կյանքի-կրթության, համագործակցություն, ձևի-բովանդակության համաձայնեցում, կրթության անհատականացում, արդյունքների անընդհատ ներկայացում-հանրայնացում. այս բոլոր տարրերը տարբեր ձևաչափերով ու չափաբաժիններով՝ նպատակի, խնդիրների հետ կապված տարբերություններով, ապահովում է նախագծային ուսուցումը:

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը.

Պետք է նշվի նախագծի վերնագիրը,կրթական հաստատության անվանումը,ժամանակահատվածը,մասնակիցների կազմը,նկարագրությունը,նախապատրաստական աշխատանքները,ընթացքը,նպատակը,վերջնարդյունքները:

Ուսումնական նախագծի իրականացման վերջում ի՞նչը և ինչպե՞ս կարելի է գնահատել։

Կարելի է գնահատաել ուսումնական աշխատանքի ընթացքը և վերջնարդյունքը:Նախագծային աշխատանքի գնահատականը կարելի է գումարել քանակական գնահատակին:

Վեցերորդ պարապմունք 2ժամ

Սովորողի ուսումնական բլոգը որպես սովորողի ուսումնական գործունեության արդյունքների գնահատման գործիք, ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներ, ծանոթացում ներկայացում։ Համապատասխանությունը գնահատման ձևակերպած սկզբունքներին։

Տեղեկություններ

 • անուն-ազգանուն (հայատառ)
 • ուսումնական  հաստատությունը
 • դասարանը

Բլոգի արտաքին հղումներ

 • կրթահամալիրի կայքը
 • հղում կրթական ծրագրի ենթակայքին
 • հղում դասավանդողների բլոգներին
 • հղում դասընկերների բլոգներին

Բլոգավարություն

 • ունի արխիվ
 • նյութերի հրապարակման օր ամիս, թիվ

Բլոգի բովանդակությունը

 1. Սովորողի անհատական ուսումնական պլան (այստեղից հղում դասացուցակին, ժամատախտակին) գործունեության փաթեթ
 2. Առարկայական բաժիններ
  առաջադրանքներ
  ստուգատեսներ
  ֆլեշմոբներ
 3. Ընտրությամբ գործունեությունը
 4. Լրացուցիչ կրթությունը
 5. «Իմ գրադարանը»՝ օգտագործվող դասագրքեր, ուսումնական նյութեր
 6. Ուսումնական նախագծեր
  դպրոցական, դասարանային, այլ խմբով նախագծեր
  ընտանեկան նախագծեր
  հեռավար, առցանց ուսուցման նախագծեր
  ուսումնական ճամփորդություններ
  ինքնակրթություն
 7. Այլ (առօրյա, նախասիրություններ)

Դիրքորոշում և արժեք

Posted on Updated on

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Մարիետ Սիմոնյան

Հանդիպման վայրը՝ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ, պարապմունքի տևողությունը՝ 2 ժամ, հանդիպման ժամը՝ 15։00-17։00

Առաջին պարապմունք

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները։

Արժեքներ՝ ժողովրդավարություն, օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարությունը: Կարդացեք «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթի 1-7-րդ գլուխները:

Երկրորդ պարապմունք՝ տեքստային մշակում։

Օգտվելով «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթից՝ շարադրեք՝ ինչպե՞ս եք հասկանում ներքոնշյալ արտահայտությունները և գրե´ք Ձեր հիմնավորված վերաբերմունքը դրանց մասին:

Քաղաքացիական դիրքորոշում

Քաղաքացիական դիրքորոշումը ներառում է՝
1. համայնքին պատկանելու և համայնքի հետ նույնականացվելու զգացում.
2. համայնքի մյուս անդամների ուշադրություն, ըստ այդ անձանց
միջև փոխկապակցվածության և այդ անձանց վրա՝ սեփական գործողությունների ներգործության.
3. hամայնքի այլ անձանց հետ համերաշխության զգացում, այդ թվում նրանց հետ համագործակցելու և աշխատելու պատրաստակամություն
4. համայնքի հարցերի և խնդիրների նկատմամբ հետաքրքրվածություն և ուշադրություն.
5. քաղաքացիական պարտքի զգացում, համայնքային կյանքին ակտիվորեն աջակցելու պատրաստակամություն,
6. ուժերի ներածին չափով հանձն առնել համայնքի ներսում զբաղեցրած պաշտոններին կամ դերերին կցված գործառույթների, պարտականությունների կամ պարտավորությունների կատարում.
7. համայնքի ներսում այլ անձանց նկատմամբ հաշվետվողականության և սեփական որոշումների և գործողությունների համար պատասխանատվություն կրելու զգացում։

Ժողովրդավարական տարբեր հարցերի մասին հստակ դիրքորոշում

Մեր կրթության համակարգերն ու ուսումնական հաստատությունները պետք է երիտասարդներին պատրաստեն՝ դառնալու ակտիվ, հաղորդակից և պատասխանատու անհատներ. ավելի քիչը չի գոհացնի բազմամասն, բազմամշակույթ և արագ զարգացող հասարակություններին, ուր մենք ապրում ենք։

Ժողովրդավարական մշակույթ, ժողովրդավարություն

Սա նշանակում է հետևել, որ սովորողներն իմանան և հասկանան իրենց առջև ծառացած մարտահրավերները և իրենց որոշումների հետևանքները, թե ինչ են իրենք ի վիճակի անել և ինչ չպետք է անեն։ Այս ամենի համար նրանց անհրաժեշտ է ոչ միայն գիտելիք, այլ նաև համապատասխան կարողունակություններ (կոմպետենցիաներ):

Մարդկային արժանապատվություն և մարդու իրավունքներ

Արժեքների այս շարքը ներառում է՝
1. գիտակցում, որ բոլոր մարդկանց բնորոշ է ընդհանուր մարդասիրությունը և հավասար արժանապատվությունը՝ անկախ նրանց մշակութային պատկանելությունից, կարգավիճակից, ունակություններից կամ հանգամանքներից.
2. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները համամարդկային, անօտարելի և անբաժանելի են.
3. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները պետք է միշտ խթանել, հարգել ու պաշտպանել.
4. գիտակցում, որ հիմնարար ազատությունները միշտ պետք է պաշտպանված լինեն, քանի դեռ դրանք չեն ստորադասում կամ խախտում այլոց մարդու իրավունքները.
5. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները հիմք են ծառայում որպես հասարակության հավասար անդամներ միասին ապրելու, ինչպես նաև աշխարհում ազատության, արդարության և խաղաղության համար։

Մշակութային բազմազանություն

Մշակութային բազմազանությունը միշտ էլ պետք է արժևորվի, քանի դեռ այն չի խախտում մյուսների մարդու իրավունքներն և ազատությունները։ Արժեքների այս երկրորդ խումբը, ներառում է՝
1. գիտակցում, որ մշակութային բազմազանությունն ու բազմակարծությունը, աշխարհայացքներն ու գործելակերպերը մեծ արժեք են հասարակության համար և զարգացման հնարավորություն են ընձեռում հասարակության
բոլոր անդամներին.
2. գիտակցում, որ բոլոր մարդիկ ունեն տարբեր լինելու և սեփական տեսակետները, դիրքորոշումները, համոզմունքներն ու կարծիքներն ընտրելու իրավունք
3. գիտակցում, որ մարդիկ պետք է միշտ հարգեն մյուսների տեսակետները, դիրքորոշումները, համոզմունքներն ու կարծիքները, եթե դրանք ուղղված չեն մյուսների մարդու իրավունքների և ազատությունների ստորադասմանը.
4. գիտակցում, որ մարդիկ միշտ պետք է հարգեն այլոց կենսակերպն ու գործելակերպերը, եթե դրանք չեն ստորադասում կամ խախտում մյուսների իրավունքները և ազատությունները.
5. գիտակցում, որ մարդիկ պետք է լսեն և մասնակցեն իրենցից տարբեր ընկալվող մարդկանց հետ երկխոսությանը։

Իրավունքի գերակայություն

Նպաստել իրավունքի գերակայությանը և բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ հավասար և անկողմնակալ վերաբերմունքին՝ օրենքի շրջանակներում, որպես արդարադատության ապահովման միջոց։

Օրենքի գերակայություն, արդարադատություն,

Մարդու իրավունքների տեսանկյունից դիմացինի՝  համոզմունքների ազատության իրավունքը
միշտ պետք է հարգել, սակայն հարգանքը չի կարող համահունչ լինել համոզմունքների
այնպիսի բովանդակության հետ, որով փորձ է արվում ստորադասել կամ խախտել մյուսների
արժանապատվությունը, մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները։

Հավասարություն, արդարություն

Բոլոր քաղաքացիները պարտադիր պետք է հնարավորություն ունենան հավասար կերպով մասնակցելու հասարակությունը կարգավորող օրենքների սահմանման և ստեղծման ընթացակարգերին,
ժողովրդավարական գործընթացներին, սակայն նաև պետք է ապահովել արդարացի և
հավասար վերաբերմունք բոլոր տեսակի փոքրամասնությունների նկատմամբ, սոցիալական արդարությունը, անկողմնակալությունը և հավասարությունը պետք է աշխատի հասարակության բոլոր մակարդակներում, իսկ իրավունքի գերակայությունը պետք է գերիշխի այնպես, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ արժանանա ազնիվ, արդար, անկողմնակալ և հավասար վերաբերմունքի՝ բոլորի կողմից ընդունված օրենքներին համապատասխան։

գործընթացներում հավասար հնարավորությունների ընձեռման
նշանակությունը, այդ թվում՝ կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների և իրավունքների մասով.

41) ցուցաբերի հանդուրժողականություն, ապրումակցում և մարդասիրություն.

42) դրսևորի մշակութային ընկալման և արժևորման կարողություններ, արվեստի որոշ տեսակներում
ստեղծագործական աշխատանքներ կատարելու ունակություններ և հմտություններ։

Պարապմումք 4

Կարդացե´ք հետևյալ հոդվածները և համառոտ շարադրեք ձեր վերաբերմունքը հոդվածներում արտահայտված մոտեցումների նկատմամբ:

Համաձայն եմ հոդվածագրի հետ,որ պետք է սովորողների հետ լինել առանց ձևականությունների։Հոդվածը կարդալիս հիշեցի իմ անցած տարվա օրինակը,երբ Վարազդատը ով չէր փայլում առաջադիմությամբ և վարքով,բայց ապրումակցային մանկավարժության շնորհիվ ամբողջ ակտիվությունը փոխարինվեց դա

Պարապմունք 5

Շարադրեք «Դիրքորոշում և արժեք» թեմային համապատասխան Ձեր մանկավարժական գործունեությունը՝ ձեր փորձի նկարագրությամբ:

Ելնելով մանկավարժական իմ փորձից,կարող եմ ասել,որ իմ ամենամեծ ձեռքբերումը սովորողների հետ ոչ պաշտոնական և ոչ ձևական շփման հաստատումն է։Սովորողին հետաքրքիր է,երբ խոսում եմ իր հետաքրքրությունների շրջանակում։Ոգևորվում են պատմելով իրենց հաջողությունների մասին։Պահելով դասարանում մարդկայինը,ցուցաբերելով բարձր որակներ,ուսուցիչը պետք է սեփական օրինակով առաջնորդի իր սովորողներին։